Hos oss kan föreningar och organisationer med goda idéer ansöka om bidrag. Vi är verksamma inom Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner.

Innan du gör en ansökan

Innan du gör en ansökan är det en god idé att stämma av frågorna nedan så att ditt projekt ryms inom våra ramar.

 • Bidrar din idé till utveckling inom vårt verksamhetsområde?
 • Finns det tydliga mål?
 • Är projektet tidsbegränsat?
 • Kommer det att ske en utvärdering efter projektets slut?
 • Kommer du som sökande att göra en egen betydande insats?
 • Finns fler finansiärer?
 • Gör projektet nytta inom näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur?
 • Gäller din ansökan bidrag till samlingslokaler?
  Läs vår riktlinjer om detta

Om du svarar nej på en eller flera av frågorna bör du arbeta vidare med din idé. Om du svarat ja på samtliga kan du gå vidare med en ansökan, förutsatt att projektet inte stämmer in på några av punkterna under ”Områden där vi normalt inte lämnar bidrag”.
 

Områden där vi normalt inte lämnar bidrag

 • Löpande verksamhet och driftskostnader
 • Underhåll och reparationer
 • Ändamål som normalt finansieras med kommunala, regionala eller statliga medel
 • Sociala ändamål eller välgörenhet
 • Studier eller utbildning för enskild person (t.ex. gymnasium och högskola)
 • Resor och studieresor
 • Partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • Enskilt företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)
 • Till enskild idrottsutövare
 • Sponsring
 • Påbörjade projekt

Undantag kan förekomma. Exempelvis kan organisationer vars huvudsakliga inriktning omfattar verksamhet som stiftelsen normalt inte lämnar bidrag till ändå söka bidrag om det avser initiativ eller verksamhet som ryms inom områden kultur, idrott, forskning, utbildning eller näringsliv.
 

Prioriteringar och beslut

I vår bedömning av vilka projekt vi beviljar medel utgår vi alltid ifrån punkterna ovan. Vi får in många ansökningar och måste prioritera vilka ansökningar som beviljas. Därför kan ansökningar som uppfyller dessa punkter få avslag. Stiftelsens beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras.

Ansökningsperioder Beslut
1/11 - 31/1
Slutet av mars
1/2 - 31/3 Slutet av maj
1/4 - 30/4 Slutet av juni
1/5 - 31/7 Slutet av september
1/8 - 30/9 Slutet av november
1/10 - 31/10 Slutet av december

 

Checklista

Om du har testat din idé och är redo för att göra en ansökan kan du följa den här checklistan för att underlätta processen:

 • Du har funderat på hur projektet ska beskrivas och vilka mål projektet har
 • Du har tänkt igenom projektets budget, egen insats och övriga finansiärer
 • Du har den senaste verksamhetsberättelsen/årsredovisningen samt eventuella andra dokument du vill skicka med färdiga att ladda upp som bilaga
 • Du har Bank-ID nära till hands för att kunna signera ansökan
   

Viktigt att känna till

Bidragsmottagare som inte redovisar hur pengarna använts eller som använt dem till annat ändamål än det sökta är skyldig att återbetala beloppet. Om projektets kostnader kommer att understiga budget ska de medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen.

Vid utbetalning av medel ska de tre största fakturorna för projektet kunna redovisas. Stiftelsen förbehåller sig rätten att kräva full redovisning av projektet om styrelsen så önskar. Genom ansökan förbinder sig sökande att följa dessa regler. Sökande bör vara medveten om att beviljat bidrag kan komma att publiceras.

Vid beviljat bidrag ska sökanden lämna skriftlig rapport över projektets genomförande senast en månad efter att projektet avslutas. Vid längre projekt ska rapportering ske halvårsvis.