• Rörelseresultatet uppgick till 217,1 mkr
  • K/I talet före kreditförluster uppgick till 35 procent
  • Soliditet 22,0 procent
  • Kärnprimärkapitalrelation 28,5 procent
  • Utlåningen ökade med 15,0 procent
  • Inlåningen ökade med 6,6 procent
  • Affärsvolymen minskade med 0,9 procent

De tre kvartalen som nu förflutit under 2022 har bjudit på ganska kraftiga omställningar globalt. Året inleddes med ganska kraftiga börsfall som främst härleddes till stigande inflation. De ledande centralbankerna tvingades bli mer och mer hökaktiga och flaggade för tidigare, fler och till viss del större styrränteförändringar. Därefter inleddes Rysslands invasion av Ukraina och börsen tog ut nya lägre nivåer. Centralbankerna ökade på sina faktiska räntehöjningar, både mellan-mötes höjningar och i magnitud. Börsen har delvis gått från rädsla för inflation till rädsla för recession. Marknadsräntorna steg brant och har fortsatt upp när marknadens aktörer alltmer insett allvaret i den snabba korrektion avseende inflation som skett. Energikrisen som främst drabbat oss länder i Europa gör att läget just nu kan betraktas som en nästintill perfekt storm för företag och konsumenter. Många ekonomer tror på fallande inflation nästa år och att större delen av västvärlden klarar sig från recession. Dock så har riskerna för det motsatta stigit ordentligt.

Banken har klarat perioden på ett tillfredställande sätt där utlåningen ökat hela 15 procent och inlåning ökat med nästan 7 procent. Fondvolymerna utvecklades av naturliga skäl negativt under året.

Banken har under kvartal tre även etablerat ett grönt ramverk till vårt nuvarande obligationsprogram. Detta skapar möjligheter att via framtida gröna obligationsemissioner öronmärka kapital till att finansiera hållbara initiativ både på privat- och företagssidan i vårt område.

I maj fyllde Sparbanken Skaraborg 175 år. Det har vi uppmärksammat b l a via olika kampanjer och där vi också under hela 2022 kommer att fira detta med våra kunder på olika sätt. Vi har också färdigställt en omfattande renovering och modernisering av vårt huvudkontor i Skara och kommer under hösten och inledningen av 2023 att göra detsamma på våra andra kontor i Skaraborg där vi verkar.

Sparbanken Skaraborg AB skapar samhällsnytta genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som i sin tur delar ut bidrag. Vi ser tydligt att vi som regional bank gjort skillnad bland våra föreningar i vårt verksamhetsområde. Med beaktande av bankens finansiella styrka beslutade bankens stämma i april att dela ut 45 mkr till bankens aktieägare, Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Vi fortsätter hjälpa bankens många kunder med allt från rådgivning till lån, sparande och investeringar. Vi finns här fortsatt för våra kunder och medborgare. Det fysiska mötet med kund kompletteras också alltmer med digitala möten, delvis en effekt av den pandemi vi går igenom, något som vi tror kommer vara ett mycket aktuellt alternativ framåt. Det blir också ett naturligt komplement till den tillgänglighet vi alltid bedrivit där möten med våra kunder betyder allt för oss.

Stort tack till alla er kunder som vi fått hjälpa med alla era viktiga ekonomiska val i livet. Vi vill även finnas framåt för att hjälpa er med er finansiella situation när helst ni behöver det.

Skara 20 oktober 2022

Patrik Meijer
Verkställande direktör