• Rörelseresultatet 428,0 mkr
  • K/I talet före kreditförluster 32 %
  • Soliditet 25,9 %
  • Kärnprimärkapitalrelation 34,3 %
  • Utlåningen ökade med 7,5 %
  • Inlåningen ökade med 2,2 %
  • Affärsvolymen ökade med 4,6 %

Fokus under större delen av 2023 har varit takten i centralbankers höjningar av styrräntor och om inflation ska falla tillbaka i förväntad takt samt hur företagen och framför allt fastighetssektorn ska klara av den högre räntemiljön. Under senare delen av hösten reverserade marknaden sin räntetro och började prisa in ganska kraftiga sänkningar från världens centralbanker. Inflationsnedgången förstärktes också något. Centralbankerna har dock varit tydliga med att det finns osäkerheter även om de flesta tillstått att vi nog sett toppen av styrräntor globalt. I Sverige såg det vid årsskiftet ut som att förväntningarna mer gick åt en tidigare sänkning under försommaren snarare än till hösten 2024. Man ser fortsatt risker för att ekonomier runt om i västvärlden går in i recession eller en djup konjunkturnedgång men har på de flesta ställen valt att utesluta en djup recession. En konjunkturell inbromsning var under stora delar av året uppenbar och det tar både tid för konsumenter och företag att hamna där. Sparbanken Skaraborg står väl rustad för att möta detta.

Banken har klarat perioden på ett mycket bra sätt men inbromsningen syns till viss del i våra olika affärsområden. Utlåningstillväxten är mer modest än de senaste åren trots att vi visar på en tillväxt på 7,5 procent av utlåningen i banken. Området där vi verkar har heller inte inflaterat prisnivåer på fastigheter i samma omfattning som i storstäder så här blir kostnadsökningen med stigande räntor mindre kännbar. Amorteringstakten har dock ökat något och därmed är sparandet under året mindre positivt än tidigare även om det i banken växer i motsatt riktning mot det övriga finansiella samhället där sparandet minskar. Vi ser också en bra aktivitet från våra kunder där man med vår hjälp ser över sin ekonomiska situation med allt från långsiktigt sparande till försäkringsskydd. Vår affärsvolym har ökat med 4,6 procent under året.

Bankens arbete med hållbarhet har fortsatt att intensifierats under 2023 och banken har både klimatkompenserat och etablerat ett obligationsprogram med en grön låneram så att vi kan säkerställa finansiering av gröna projekt. Tydligt är att vi som sparbank har en naturlig hållning i att verka för långsiktighet och hållbarhet framåt för banken och våra kunder.

Vår revitalisering av våra bankkontor är nu i princip klar och vi står nu väl rustade för att möta alla våra kunder i en flexibel och modern miljö.

Sparbanken Skaraborg AB skapar samhällsnytta genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som i sin tur gör återinvesteringar inom vårt område i Skaraborg. Vi ser tydligt att vi som regional bank gjort skillnad bland våra föreningar i vårt verksamhetsområde.

Vi fortsätter hjälpa bankens många kunder med allt från rådgivning till lån, sparande och investeringar. Vi finns här fortsatt för våra kunder och medborgare. Det fysiska mötet med kund kompletteras också alltmer med digitala möten, som delvis är en effekt av den pandemi vi gått igenom, och som vi tror kommer vara ett mycket aktuellt alternativ framåt. Det blir också ett naturligt komplement till den tillgänglighet vi alltid bedrivit där möten med våra kunder betyder allt för oss.

Stort tack till alla våra kunder. Vi finns framåt som er finansiella partner när ni behöver det!


Skara den 9 februari 2024

Patrik Meijer
Verkställande direktör