Du har även rätt att i vissa fall få dina personuppgifter rättade, raderade eller elektroniskt överförda från oss. Du har även rätt att invända mot behandlingen och begära att vi om möjligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Alla rättigheter gäller inte i alla situationer och det finns vissa begränsningar för när de kan utövas. Därför måste en begäran eller invändning från dig bedömas från fall till fall. I vissa fall är det inte möjligt för Sparbanken Skaraborg att exempelvis radera uppgifterna eller begränsa behandlingen av dem. Det kan exempelvis bero på att uppgifterna eller behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet vi har med dig eller för att vi har en rättslig skyldighet att behandla uppgifterna.

Din rätt till registerutdrag kan vara begränsad i lag eller begränsas med hänsyn till skyddet av annan persons privatliv eller Sparbanken Skaraborgs affärskoncept och affärsrutiner. Detta innebär att nyss nämnda begränsningar kan medföra att vi inte kan lämna ut samtliga personuppgifter om dig som vi behandlar. När det gäller Sparbanken Skaraborgs affärshemligheter och interna bedömningar och underlag kan även denna typ av information vara exkluderad från registerutdraget.

Om du vill ta del av uppgifterna som Sparbanken Skaraborg har om dig och begära att få ett registerutdrag, kan du använda dig av det beställningsformulär som du hittar under rubriken Så här beställer du ett registerutdrag från oss som kund. Vi kommer att svara dig så fort som möjligt, men senast inom en månad.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller önskar utöva någon av dina rättigheter såsom begäran av registerutdrag, rättning, radering och flytt av dina personuppgifter samt invändning och begränsning av vår behandling, är du välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Automatiserat beslutsfattande

I vissa fall kan Sparbanken Skaraborg använda sig av automatiserat beslutsfattande, t ex när behandlingen sker med stöd av samtycke från dig, eller krävs för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig. Det kan t ex röra sig om automatiserat godkännande eller avslag på en kreditansökan som du har gjort online.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserat beslutsfattande om beslutet har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt påverkar dig. Därför har du alltid rätt att begära att beslutet fattas manuellt istället. När Sparbanken Skaraborg använder sig av automatiserat beslutsfattande kommer Sparbanken Skaraborg att informera dig om skälen för detta.

Om du vill välja att avstå från att ansöka i ett automatiserat flöde kan du vända dig till ett bankkontor eller Kundcenter för att få hjälp med manuell hantering.
  

Godkännande och samtycke

Viss behandling av personuppgifter kräver att vi har ditt godkännande, så kallat samtycke. I vissa fall har du även möjlighet att själv välja i vilken utsträckning du vill att vi använder dina personuppgifter, t ex om du godkänner att vi använder dem i syfte att ge dig personliga erbjudanden genom så kallad profilering.

Profilering innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att förutsäga vissa egenskaper hos en fysisk person, t ex personliga preferenser, intressen, ekonomiska situation, beteende eller vistelseort. Genom att göra olika urval försöker vi erbjuda dig tjänster och service som är anpassad och som vi tror skapar värde för dig.

Några exempel på hur vi kan använda profilering för att skapa erbjudanden och relevanta tips och råd är t ex tips på hur man kan öka sitt sparande utifrån sina förutsättningar och var man är i livet, erbjuda hjälp när vi ser att en kund har påbörjat sin ansökan om en produkt eller tjänst men inte fullföljt den och erbjuda en kund som har lån hos andra långivare att samla sina lån hos oss och på så sätt få bättre översikt och eventuellt sänka sina kostnader.

Du kan hantera dina godkännanden och de val du gjort avseende vår behandling antingen via vår integritetsportal Hantera godkännanden och val, som du hittar under Hantera tjänster /Inställningar i internetbanken och appen, eller via bankkontor och Kundcenter Privat på 0511-280 00, där du också kan lägga till och ändra dina kontaktuppgifter. Kom ihåg att du när som helst kan ändra dina val.
  

Direktmarknadsföring och reklamspärr

Vi använder oss av direktmarknadsföring för att ge dig erbjudanden som vi tror är till nytta för dig och för att ge dig en bättre service. Exempel på direktmarknadsföring är när du får ett erbjudande om förmånlig hemförsäkring om du tagit ett bolån, eller tips om vad du ska tänka på när du köpt hus. Ibland skickar vi även ut information till dig, t ex en påminnelse om bokad rådgivning. Det räknas inte som direktmarknadsföring.

Du har möjlighet att själv bestämma om Sparbanken Skaraborg får behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vår utgångspunkt är att kunderna vill ha erbjudanden från banken. Om du däremot inte vill ta del av erbjudanden kan du avsäga dig dessa erbjudanden genom så kallad reklamspärr via bankkontor eller Kundcenter. Om du använder reklamspärren innebär det att du inte kommer att få någon direktmarknadsföring från banken, via t ex brev, sms, e-post och telefon. Du kan när som helst ändra ditt val.