Löner och pensioner höjs nästa år, men en inflation på 2,5 procent i år innebär att en stor del av inkomstökningen kommer att gå åt till högre priser. Till följd av det får de flesta löntagare försämrad köpkraft i januari 2022 jämfört med i januari 2021. Pensionärerna däremot får både mer i plånboken och en bättre köpkraft. Störst tillskott får de med sjuk- och aktivitetsersättning.
- Nästa års budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer. Pensionärerna får också mer i plånboken. Även om inflationen äter upp en del så blir det ändå realt mer kvar för pensionärerna nästa år jämfört med 2021. Löntagarna får däremot sämre köpkraft, trots både högre löner och ytterligare jobbskatteavdrag, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
  

Mer till de med sjuk- och aktivitetsersättning

Inkomstskatten sänks rejält för de med sjuk- och aktivitetsersättning för att ta bort skillnaden i beskattning jämfört med arbetsinkomst. För den med 15 000 kronor per månad i sjuk- och aktivitetsersättning innebär det drygt 1 100 kronor mer i plånboken varje månad.

Även garantinivån inom sjuk- och aktivitetsersättningen höjs, med drygt 1 000 kronor till 11 190 kronor per månad till någon som är 30 år eller äldre. Dessutom höjs taket för bostadstillägg för de med sjuk- och aktivitetsersättning från 5 600 till 7 500 kronor. Som mest innebär höjningen 1 300 kronor per månad, men med en boendekostnad på 6 000 kronor per månad höjs det med knappt 300 kronor.

Inkomsttaket inom sjukpenningen höjs från åtta till tio prisbasbelopp och till följd av det höjs den högsta ersättningen vid sjukskrivning med 220 kronor per dag. För fem dagar med sjukpenning blir ersättningen därmed drygt 5 100 kronor före skatt 2022 jämfört med drygt 4 000 kronor 2021.
  

Pensionärerna får mer i plånboken

Inkomstpensionerna höjs med 2,5 procent och skatten på pensioner sänks nästa år. För den med en pension på 13 000 kronor sänks skatten med 150 kronor per månad. Lägger man till det pensionstillägg som infördes i september innebär det knappt 1 700 kronor mer efter skatt för ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner i januari 2022 jämfört med i januari 2021.

Bostadstillägget för pensionärer höjs i två steg. Den 1 januari höjs konsumtionsstödet inom bostadstillägget med 200 kronor för ogift (100 kronor för gift), dessutom höjs taket för boendekostnad från 7 000 till 7 500 kronor. Som mest kan bostadstillägget öka med 450 kronor per månad. 1 augusti höjs konsumtionsstödet med ytterligare 200 kronor (100 kronor för gift).

Även garantipensionen höjs något nästa år, tillsammans med skattesänkningen och höjningen av bostadstillägget gör det att en pensionär med full garantipension och en boendekostnad på 6 000 kronor får drygt 500 kronor mer i plånboken från januari 2022. Den 1 augusti höjs bostadstillägget med ytterligare 200 kronor.
 

Lönerna stiger men inflationen tar det mesta

Lönerna stiger nästa år, med hur mycket skiljer mellan olika avtal och eventuell löneglidning. För många inom privat sektor förväntas lönerna stiga med 2 till 3 procent nästa år. Inom kommunal sektor blir ökningen mindre, efter ett par år av större lönesatsningar blir ökningen 2022 i stället runt 1,5 procent. Utöver löneökningar och lägre inkomstskatt genom ett förhöjt jobbskatteavdrag på 150 kronor per månad för alla, kommer köpkraften att minska för många löntagare.
- En tvåbarnsfamilj med vanliga yrken får drygt 900 kronor mer i plånboken varje månad nästa år jämfört med januari 2021. Men räknar man in inflationen så minskar ändå köpkraften för de flesta lönehushåll, säger Arturo Arques.

En ensamstående förälder med två barn får knappt 700 kronor mer i disponibel inkomst varje månad jämfört med januari 2021. Det är en effekt av löneökning, skattesänkning och att underhållsstödet höjdes 1 juli 2021. Men även för den ensamstående föräldern blir det ändå minskad köpkraft till följd av inflationen under 2021. En ytterligare höjning av underhållsstödet med 150 kronor per barn upp till tio års ålder kommer göras den 1 juli 2022.
 

Både pensionärer och löntagare har bättre inkomster än för femton år sedan

Trots att många hushåll får se inkomstökningarna 2022 ätas upp av den senaste tidens inflation har de flesta haft en mycket god inkomstutveckling över tid. Löntagarna har 25 till 30 procent högre disponibel inkomst 2022 jämfört med för 15 år sedan, i fasta priser. Även pensionärer har fått det bättre, deras disponibla inkomst har ökat med 15 till 20 procent sedan 2007.
- Både löntagare och pensionärer har fått sänkt skatt i flera omgångar under senare år. Många pensionärer har också fått ett tillskott genom åtskilliga höjningar av bostadstillägget, säger Arturo Arques.