Bokslutskommuniké 2019

  • Rörelseresultat 271,1 mkr
  • K/I tal efter kreditförluster 36 procent
  • Soliditet 24,0 procent
  • Kärnprimärkapitalrelation 22,3 procent

Trots signaler under året om viss inbromsning i den globala ekonomin så blev 2019 ett år med fortsatt bra tillväxt i vår region. Nationellt och även internationellt upplevde vi ett av de bättre börsåren i modern historia. Svenska börsen slutade på +35,0 % och global index MSCI World Gross (USD) slutade på +28,6 %. Internationellt såg vi dock en del svaga konjunktursignaler under året, främst under andra halvåret. Riksbankens höjning till noll i slutet av 2019 ser nu ut att prognostiseras som en ganska långvarig nivå. Osäkerheten globalt stärktes naturligtvis mer efter årsskiftet då oron för Corona viruset tog sitt tydliga grepp om den globala ekonomin och globala kapitalmarknader. 2020 innebär också osäkerheter i form av ett valår i USA där politiska utspel sannolikt kommer prägla marknader på daglig basis.

För Sparbanken Skaraborg blev det ett mycket positivt år med mycket stark tillväxt och det bästa årsresultatet i bankens snart 173-åriga historia. Räntenettot ökade med 13,6 procent till 192,8 mkr. Volymtillväxten fortsätter både på in- och utlåning. Sammantaget ökade bankens affärsvolym med 11,6 procent under 2019 vilket också det är en volymtillväxt i rekordtakt.

Den tillväxt vi ser inom både vår företags- och privataffär är fortsatt mycket tillfredsställande och vi satsar stor kraft på att fortsätta utveckla vår personal i linje med vår vision om att bli en ledande arbetsgivare inom banking i vår region. Vi har med framgång attraherat 20 nya medarbetare under året och det stärker vår tro på vår affärsmodell där vi gynnas av att vara en regional bank som värdesätter och satsar på det personliga mötet vilket tydligt uppskattas av både vår personal och våra kunder.

Skara 19 februari 2020

Patrik Meijer

Verkställande direktör

+46705757218