Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Organisation

Sparbanken Skaraborg AB ägs till 100 procent av Sparbanksstiftelsen Skaraborg. För banken föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till bankens karaktär av publikt aktiebolag och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av bankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

   

Tillsättning av styrelse, revisorer och verkställande direktör

Bankens stämma beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för banken samt utser styrelseordförande och vice styrelseordförande.
Styrelsen utser verkställande direktör som under styrelsens inseende ska leda verksamheten i banken.


Styrelsens sammansättning och arbete

Bankens styrelse består av elva ordinarie ledamöter, varav två personalrepresentanter och där jämte två suppleanter för dessa. Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor. Uppgifter om de personer som ingår i bankens styrelse återfinns på Styrelsens sida. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader inklusive principerna härrör avseende styrelsen och VD återfinns i bankens årsredovisning samt under finansiell information  på hemsidan.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen samt delegering.

Styrelsens ordförande har ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl.a. till att styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. Härutöver gör ordföranden en egen utvärdering genom samtal med övriga styrelseledamöter.

De ärenden som behandlas i styrelsen följer aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och VD, är att fastställa bankens strategi, verksamhetsplan och prognos inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska utvecklingen, fastställa års- och delårsbokslut, fastställa och ompröva Polices och instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter härom.

Information

Org.nr516401-0141 
Momsreg.nrSE663000013801 
Bankgiro 981-2892 
Clearingnr8289-1 
SWIFT ADRESS:  SWEDSESS
SWEDBANK
S-105 34 STOCKHOLM 
TELEX:128 26 SWEDBNK S

Stäng Skriv ut