Vad gäller?

  • Stödet kan stötta föreningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang som skulle ha skett i närtid. 
  • Konsekvenserna påverkar aktörens möjlighet till fortsatt verksamhet kraftigt. 
  • Stöd kan också ges till föreningar och arrangörer som ställer om sin aktivitet för att säkerställa fortsatt verksamhet och som bedöms ha väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde.
  • Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen/organisationen nu befinner sig i.
  • I det fall ansökan gäller stöd för fortsatt verksamhet kopplat till intäktsbortfall ber vi också om en redovisning av tänkt budget för arrangemanget och uppskattat intäktsbortfall.
  • Tänk på att ni behöver ha vidtagit andra möjliga åtgärder innan ni ansöker om medel så som exempelvis permittera eventuellt anställd personal. Kapitalstarka föreningar och organisationer bör också fundera på hur det egna kapitalet kan användas i första hand.

Till ansökan ber vi också att ni bifogar resultat- och balansrapport för 2019 och 2020. Alla underlag till ansökningar behandlas konfidentiellt.

Vi hanterar ansökningarna löpande och gör allt vi kan för att kunna vara skyndsamma i vår hantering. Vi lämnar inga motiveringar till våra beslut, varken bifall eller avslag.