Kopplingen mellan miljö och utveckling är tydlig. Miljöförstörelse och klimatförändringar har större påverkan på människor som lever i fattigdom då de är mer sårbara, mer exponerade och själva har små möjligheter att påverka sin situation. Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling, ett jämlikt samhälle, för fattigdomsminskning och för att nå de globala målen. (Källa: SIDA)

Starta ett hållbart sparande!

Du kan göra skillnad genom att välja ett hållbart sparande. I länken nedan kan du t ex läsa om Humanfonden där du skänker 2 procent av ditt sparande till en ideell organisation som du själv väljer.

Läs om och starta ett hållbart sparande

Miljöcertiferad bank

Sparbanken Skaraborg är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Det innebär att vi arbetar med miljöhänsyn. Vi har bestämt oss för att värna miljön och bidra till en varaktig uthållig samhällsutveckling i vårt verksamhetsområde. Vi ska verka för sparsamhet och även en god hushållning med naturresurser. Visa måttfullhet och hänsyn till natur och kulturella värden samt affärsmässigt uppmuntra verksamheter med god miljöprofil.