Sparbanken Skaraborg ska genom sitt miljöarbete vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle, bidra till uthållig lönsamhet och stärka vårt varumärke. Sparbanken Skaraborg är medveten om de globala miljöfrågorna och vår möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Vi ska därför: 

Bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.

  • Ha en nära samverkan med våra kunder och övriga intressenter i miljöfrågor.
  • I all verksamhet efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på miljöområdet.
  • I all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar.
  • Bedriva ett internt miljöarbete för kontinuerlig förbättring
  • Tillvarata medarbetarnas engagemang och medvetenhet.

 

Möjligheter och risker

Vid lönsamhets- och riskbedömningen i affärsverksamheten ska miljöaspekterna alltid beaktas. Detta gäller även vid kreditgivning, kapitalplaceringar och i all produktutveckling. Miljöhänsyn ska tas vid utvecklingen av mötesplatser, distributionssätt och ny teknik.

Samverkan med kunder och intressenter

I dialogen med kunder och övriga intressenter är Sparbanken Skaraborg medveten om att dessa besitter stor kunskap om sin egen verksamhet och dess miljöpåverkan. En utveckling inom miljöområdet sker utifrån ett ömsesidigt lärande och öppet informationsutbyte kring miljöfrågor, där initiativ och nytänkande uppmuntras. Sparbanken Skaraborg ska aktivt följa samhällsdebatten kring en hållbar utveckling.

Genom sparbankens miljöarbete ökas kundnyttan och vårt varumärke stärks.

Intern verksamhet

Genom att ställa upp klara och uppföljningsbara miljömål ska det interna miljöarbetet leda till kontinuerliga förbättringar.

Miljömedvetenhet

Sparbanken ska tillvarata medarbetarnas engagemang och medvetenhet. Alla anställda ska inse miljöfrågornas vikt ur såväl lönsamhets- som samhällsperspektiv. Sparbankens miljöprofil ska bidra till att göra sparbanken till en attraktiv arbetsgivare.

En levande miljödialog ska vara en naturlig del i vardagsarbetet och miljöperspektivet ska integreras i all kompetensutveckling.